Žabí kráľ

Picture-Taker-qMbN90
V stredu 06.06.2018 k nám do školy zavítalo divadlo Na hojdačke s predstavením Žabí kráľ. V tomto príbehu zlá čarodejnica premenila mladého kráľa na žabu, pretože si ju nechcel vziať za ženu. Z kliatby ho mohol vyslobodiť len bozk z čistej lásky. Kráľovi chceli pomôcť aj naše deti, no na koniec mu pomohla princezná, ktorá musela dodržať svoj sľub a postarať sa o žabiaka za to, že jej našiel zlatú loptu. A ako to v rozprávkach býva, nakoniec bola svadba preveľká, na ktorej si zatancovali aj naši žiaci a deti. Deti a žiaci si zopakovali, že keď niekomu niečo sľúbim, tak to musím aj dodržať.

Fotogaléria


Medzinárodný deň detí

Picture-Taker-vQlLzK
Prvý jún je sviatok všetkých detí, keďže ale taký významný deň pre našich žiačikov bol vo štvrtok, oslavu sme mali v piatok 1.6. Bol to deň plný športu a zábavy. Pani učiteľky pripravili pre deti rôzne súťaže a turnaj vo vybíjanej. Pre deti bola pripravená sladká odmena a darčeky. Od pána starostu dostali deti a žiaci sladkú odmenu. Od rady rodičov pri ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom dostali bedmintonové sady.

Fotogaléria


Stavanie mája

Picture-Taker-oeaqM3
Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj.  Túto tradíciu sme si pripomenuli 27.apríla, keď pán starosta spolu s chlapmi z obce priniesli máj, ktorý sme ozdobili farebnými stužkami. Stavanie mája sme prevádzali spievaním piesní. 

Fotogaléria

Zápis do 1.ročníka

Picture-Taker-7594uf
Dňa 05.04. 2018 sa konal zápis do prvého ročníka, ktorého sa zúčastnilo 5 predškolákov. Šikovní predškoláci vypracovali pracovné listy, kde si overili, či poznajú farby, geometrické tvary, čísla. Každý zarecitoval básničku alebo zaspieval pesničku. A záver všetky deti dostali darček, ktorý pre nich pripravili žiaci na Výtvarnom krúžku, sladkú odmenu a pamätný list. Tešíme sa na budúcich prváčikov v septembri.

Fotogaléria

Návšteva mestskej knižnice v Bytči

Picture-Taker-dHTRQ0
Keďže marec je mesiac knihy, v stredu 28.03., sme boli na návšteve v mestskej knižnici v Bytči. Pani knihovníčka nám porozprávala, koľko je v knižnici kníh, ako sú usporiadané, aké sú tam oddelenia. Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka dostali pracovné listy, vďaka ktorým si precvičili čítanie s porozumením, orientáciu v knižnici. Naši dostali písmenkové omaľovánky, podľa obrázka mali pomenovať písmenko. Na záver každý zarecitoval básničku alebo zaspieval pesničku. Pani knihovníčky všetkých žiakov pochválili a dali im sladkú odmenu.

Fotogaléria

Deň otvorených dverí v základnej škole

Picture-Taker-YwdcVg
Dňa 21. marca sa v našej škole konal Deň otvorených dverí. Na prácu a šikovnosť našich žiakov sa prišli pozrieť nielen rodičia, ale aj predškoláci z našej materskej školy. Skúsili si ako sa sedí v školských laviciach a ukázali nám, čo všetko sa v škôlke naučili. Každý z nich dostal zošit budúceho prváka, kde riešili rôzne úlohy. Boli veľmi šikovní. Na záver dostali sladkú odmenu a pani učiteľky aj s deťmi im povedali, že sa na nich tešia v septembri.

Fotogaléria


Zápis detí do I.ročníka Základnej školy na šk. rok 2018/2019

Picture-Taker-RoxztW

Dotazník
Sprievodca zápisom

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2018/2019

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hlboké nad Váhom v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

Zápis detí do MŠ  bude prebiehať od 23.03.2018 do 23.04. 2018.

Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorú rodičia obdržia v MŠ. Rodičia si so sebou prinesú kópiu rodného listu dieťaťa. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

• dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku
• prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
• dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
• dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
• výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ale musia mať osvojené hygienické návyky a ak nie je naplnená kapacita MŠ.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k  začiatku školského roka vydá riaditeľka najneskôr do 30.júna 2018.
Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa  je zákonný zástupca povinný predložiť  zástupkyni MŠ do 25. mája 2018.
Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v MŠ po prijatí detí  na základe zápisu voľné miesta. 

Deň otvorených dverí

Picture-Taker-UwelBT

Darovanie 2% z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia školy. Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces  a podporiť šport v našej škole darovaním 2% z Vašich daní. Čítať ďalej…

Mikuláš

Picture-Taker-Dsg2JE
Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertom ku nám zavítali v stredu 6.12.2017. Deti a žiaci im zaspievali pesničky a zarecitovali básničky. Každý si domov odniesol balíček so sladkosťami. Mikuláš odovzdal deťom aj čokoládku od pána starostu. Keďže celý rok poslúchali aj pani učiteľky s pani kuchárkou a školníčkou, aj ony dostali od Mikuláša sladkú odmenu. A čert tak, ako po iné roky aj tento rok odchádzal smutný a s prázdnym vrecom, lebo u nás v škole a v škôlke máme poslušné deti.

Fotogaléria
Simsalala

Picture-Taker-dNcg0e
V stredu 15.11.2017, bolo v našej škôlke veselo, našich škôlkarov a školákov prišla navštíviť Simsalala. Rozveselila a roztancovala všetky deti svojimi pesničkami, spoločne si zahrali na hudobných nástrojoch a hádali rôzne hádanky.

FotogalériaLampiónový sprievod

Picture-Taker-o8ZOMB
V utorok 07.11.2017 sme sa popoludní stretli pred školou, ktorá bola vyzdobená lampiónmi a rôznymi strašidielkami. Pred začiatkom sprievodu sme sa občerstvili koláčikmi, ktoré upiekli mamičky žiakov a detí našej školy. Za zvuku detských piesní, znejúcich z rozhlasu sme sa vydali na cestu ku kultúrnemu domu. Cestou sme stretli rôzne strašidlá. Všetky deti náročnú cestu zvládli a za odmenu dostali medailu a sladkosť. Na záver sme vypustili lampióny šťastia.

FotogalériaTýždeň s Národným parkom Malá Fatra

Picture-Taker-EpkxKJ
V piatok 27.10.2017 sa žiaci základnej školy a deti materskej školy z triedy Včielky zúčastnili tvorivých dielní, ktoré sa konali v Krajskej knižnici v Žiline v rámci Týždňa s Národným parkom Malá Fatra. Deti a žiaci sa dozvedeli veľa informácií o zvieratkách a rastlinách, ktoré sa nachádzajú v NP Malá Fatra. Poznávali stopy zvierat a na záver si vyrobili Atlas o zvieratkách.

Fotogaléria

Sonda do života plchov

Picture-Taker-83QRIW
Dňa 11.10. sme sa zúčastnili prednášky v Sobášnom paláci v Bytči, ktorá mala názov Sonda do života plchov. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o živote plchov, ktoré nám prezentoval pán zoológ. Na záver sme vypracovali pracovné listy, ktorými sme si overili, čo sme sa naučili.

Fotogaléria