Vianočná besiedka

Picture-Taker-67Rqb0
Dňa 17.12.2015 sa v našej škole uskutočnila Vianočná besiedka, na ktorej sa žiaci 1. a 3. ročníka prezentovali so scénkou s názvom Pán Plešo a Vianoce. Príbeh bol o bohatom pánovi, ktorý bol veľmi skúpy, jeho srdce bolo chladné ako kameň. Vďaka duchovi Vianoc sa však stalo niečo neskutočné, pán Plešo sa zmenil a jeho srdce bolo milé a láskavé voči ostatným.
Žiaci 2. a 4.ročníka prerozprávali biblický príbeh o putovaní Jozefa a Márie, hľadaní príbytku a narodení Ježiška v maštaľke v Betleheme, návšteve pastierov a troch kráľov.
Žiaci tiež spoločne zaspievali anglické koledy. Dievčatá zatancovali na pieseň od Kristíny.
Po vianočnej besiedke žiaci rodičov a starých rodičov pozvali na vianočné trhy, kde predávali výrobky, ktoré spolu s pani učiteľkami vyrábali. Ako to už na vianočných trhoch býva bolo pre deti a rodičov pripravené občerstvenie.
Strávili sme príjemné popoludnie a tešíme sa na budúci rok.

Fotogaléria

Pytagoriáda- školské kolo

Školské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo 8.12.2015. Pytagoriáda je matematická súťaž, ktorá sa v našej škole uskutočňuje v kategóriách P3 pre žiakov 3.ročníka a P4 pre žiakov 4.ročníka. Priebeh Pytagoriády a jej realizáciu pripravila pani učiteľka Mgr. Katarína Strečanská.

Kategória P3:
1. miesto- Sára Drevenáková,
2.miesto- Anna Šarlota Suchomelová,
3.miesto- Alexandra Kostková

Kategória P4:
1.miesto- Nina Hrabovská,
2.miesto- Dorotea Orieščiková,
3.miesto- Jakub Pastier.

Všetci zúčastnení žiaci postúpili do Okresného kola.

Mikuláš v ZŠ

Picture-Taker-k9LT3f
Tak ako po minulé roky aj tento rok zavítal k nám do školy Mikuláš a spolu s ním aj anjel a čerti. Žiaci ich privítali básničkami a piesňami, za čo ich Mikuláš odmenil balíčkami plnými sladkostí. Sladkú odmenu si za svoju prácu vyslúžili aj pani učiteľky. Keďže v našej škole sú poslušné deti, ktoré sa radi učia, čerti odišli s prázdnymi vrecami.

Fotogaléria
Mikuláš 2015

Picture-Taker-GCeAhA
Každoročne vaše i naše dobré detičky príde navštíviť Sv. Mikuláš. Spolu s ním prídu i jeho verní pobočníci anjel a čerti. Detičky čertov utancovali a čerti odpadli od únavy.  Sv. Mikuláš s anjelikom vypočul básne a piesne, ktoré si deti pripravili a dostali sladké balíčky. Tešíme sa, že takto o rok sa stretneme zas.

FotogalériaDlávenie kapusty

Picture-Taker-jToD9v
V našej materskej škole sa pani učiteľky snažia sprostredkovať deťom prostredníctvom zážitkového učenia obsah predprimárneho vzdelania. Zážitkové učenie podnecuje deti k aktivite a prostredníctvom zážitkov a skúseností si dieťa vytvára vlastné teórie. Cez aktivity ich podnecujeme k vyjadrovaniu svojich predstáv. Jednou z takýchto aktivít je škôlkárske dlávenie kapusty.

FotogalériaLampiónový sprievod

Picture-Taker-FpUWoE
Lampiónový sprievod obcou sa stal už tradíciou ZŠ a MŠ. Deti a rodičia sa spoločne stretli pred budovou ZŠ a MŠ, posilnili sme sa koláčikmi, ktoré priniesli rodičia a vydali sme sa do ulíc obce vyzbrojení svietiacimi lampiónmi. Príjemnú večernú prechádzku nám ozvláštnili strašidlá a lesné víly. Sprievod sme ukončili púšťaním lampiónov prianí a priali sme si tajné želania. Chceme sa poďakovať mladým dobrovoľníkom za spoluprácu a rodičom za prípravu občerstvenia.

Fotogaléria

Zber jesenných plodov a húb

Picture-Taker-OVmMzF
Na prechádzkach do blízkeho prírodného prostredia materskej školy deti zberajú prírodniny, z ktorých neskôr vyrábajú rôzne výrobky pre potešenie oka a pre skrášlenie našej MŠ. Spájame príjemné z užitočným.

Fotogaléria
Výstava ovocia a zeleniny 2015

Picture-Taker-jApnRI
Klub záhradkárov v Hlbokom nad Váhom usporiadal 13. septembra 2015 výstavu ovocia a zeleniny. Deti z materskej školy sa prezentovali so svojimi výtvormi. Za svoje postavičky získali diplom za tvorivosť a od starostu obce i sladkú dobrôtku, ktorej sa veľmi potešili.

Fotogaléria
Úspech našich žiakov v obvodnom kole Pytagoriády

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka reprezentovali školu  na obvodnom kole Pytagoriády v školskom roku 2014/2015. Zúčastnili sa ho piati žiaci a to: Marián Olšavský, Vladimír Konečný, Sarah Ďuriková, Nina Hrabovská a Jakub Pastier.

Marián Olšavský sa umiestnil na 1. mieste.

Darovanie 2% z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia školy.

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces  a podporiť šport v našej škole darovaním 2% z Vašich daní.


Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich zaplatených daní z príjmov neziskovej organizácii, ktorou je aj náš zmluvný partner - Nadácia spoločne pre región. Keďže naša škola nemá vytvorenú vlastnú organizáciu, prostredníctvom Nadácie spoločne pre región môžeme získať v plnej výške Vaše 2% z dane. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2%  pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% !
Finančné prostriedky, ktoré získame budú použité na :
 • Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu vZŠ sMŠ Hlboké nad Váhom
 • Podporu telovýchovy ašportu na škole
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod ako na to.
Dôležité:
Nech si uplatníte ktorúkoľvek z troch možností podania daňového priznania, pre našu školu je dôležité, aby ste nám odovzdali:
 • originál alebo kópiu NOVÉHO Vyhlásenia (fyzické osoby, ktorým ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ) alebo
 • kópiu strany zdaňového priznania suvedenou kolónkou vyhlásenie opoukázaní podielu zaplatenej dane ( právnické a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie).
Základná škola s materskou školou túto kópiu odovzdá Nadácii Spoločne pre región a na jej základe prevedie Nadácia na účet školy finančnú čiastku v plnej výške Vami poukázaných 2% z daní.
Ako postupovať
 • Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robil zamestnávateľ?
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil  Potvrdenie o zaplatení dane.  Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Táto suma musí byť však minimálne 3,32 €. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 29.apríla 2014 do ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom alebo do 30.apríla 2014 na daňový úrad podľa bydliska, ak odovzdáte Vyhlásenie na daňový úrad, nezabudnite urobiť jeho kópiu, ktorú odovzdáte v ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom.
 • Podávate si daňové priznanie sami?
Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby- to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne  však 3,32 Eura.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 %  v prospech 1 prijímateľa ( typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región
Sídlo- obec, PSČ, ulica, číslo: Framborská 12, 010 01 Žilina
Právna forma: Nadácia
Identifikačné číslo (IČO/ SID): 37900706

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 • Postup pre právnické osoby
Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 €).
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov ( IV. časť  priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región
Sídlo- obec, PSČ, ulica, číslo: Framborská 12, 010 01 Žilina
Právna forma: Nadácia
Identifikačné číslo (IČO/ SID): 37900706

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list ako prílohu.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania daňovému úradu v mieste Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

Dokumenty na stiahnutie:
Vyhlásenie
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 
 
ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM, KTORÍ  VENUJÚ 2% ZO SVOJICH DANÍ NAŠEJ ZŠ S MŠ HLBOKÉ NAD VÁHOM.

Zápis do I. ročníka

Základná škola s materskou školou Hlboké nad Váhom  pozýva na zápis do 1.ročníka základnej školy,
ktorý sa uskutoční dňa 21. januára 2015 v čase od 13:30 do 15:30 hod., v budove ZŠ, v triede na prízemí.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a  priniesť:
 • rodný list dieťaťa
 • občiansky preukaz rodiča (zák. zástupcu)
 • 20,-€ ( poplatok na pomôcky do 1.ročníka- kniha, zošity, pracovné zošity, vodové farby, nožnice, farebné papiere, náčrtník)
Čo ponúkame:
 • kvalitný pedagogický zbor
 • výučbu anglického jazyka ainformatickej výchovy od 1.ročníka
 • školský klub detí
 • vyučovanie vpríjemnom, rodinnom prostredí
 • možnosť navštevovať rôzne krúžky
 • rôzne akcie (lampiónový sprievod, šarkaniáda, detské dopravné ihrisko, plavecký kurz....)
Ak sa rozhodnete prihlásiť Vaše dieťa na našu školu, ďakujeme Vám za vopred prejavenú dôveru a veríme, že spolu s Vami vytvoríme pre dieťa také podmienky, aby sa u nás cítilo dobre a dosahovalo čo najlepšie výsledky.

Tešíme sa na Vás.