Slávnostné otvorenie školského roka 2016/17

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v pondelok, 05.09.2016, o 08:00 hod.
Žiaci prvého ročníka si so sebou prinesú aj aktovky.
Žiaci by mali vedieť nahlásiť, či sa budú od 06.09.2016 stravovať v školskej jedálni.
Prevádzka materskej školy bude od 07:00- 16:00 hod.

Deň matiek

Picture-Taker-SszU9J
Najkrajším mesiacom roka je máj a najkrajším dňom je Deň matiek. Ako prejav vďaky za lásku, starostlivosť a obetavosť žiaci a deti z našej základnej a materskej školy pod vedením pani učiteliek uvili kyticu z básní, piesní a tancov pre svoje mamičky a babičky k ich sviatku. V mene celého pedagogického kolektívu a kolektívu z Obecného úradu v Hlbokom nad Váhom prajeme všetkým mamám, aby zo svojich detí mali len radosť, a ak sa v ich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia.
V kultúrnom programe sa predstavili s pásmom básní, piesní a tancov deti a žiaci zo ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom a s pásmom ľudových piesní a hrou na heligónke vystúpila Romanka Zadubanová.


Fotogaléria

Stavanie mája

Picture-Taker-2v8eHY
Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu.
Túto tradíciu sme si pripomenuli 27.apríla, keď pán starosta spolu s chlapmi z obce priniesli máj, ktorý sme ozdobili farebnými stužkami. Stavanie mája sme prevádzali spievaním piesní.

Fotogaléria

Na Zemi dobre mi

Picture-Taker-G7fr0X
Kde sa vzal, tu sa vzal, 12.apríla u nás v triede les stál. A v tom lese havarovala vesmírna loď s vesmírnymi bytosťami. Keďže les bol veľmi znečistený, rozhodli sa vesmírne bytosti spolu s našimi školákmi a škôlkarmi pomôcť zvieratkám upratať les. Spoločnými silami vytriedili odpad a les bol zasa čistý. Zvieratká zasa pomohli vesmírnym kamarátom opraviť raketu, aby sa mohli vrátiť bezpečne domov. Ďakujeme Divadlu na hojdačke za poučné a zábavné predstavenie.

FotogalériaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom

OBEC Hlboké nad Váhom

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“)

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Hlboké nad Váhom 124.

Stiahnite si pokyny k výberovému konaniu